معاونت دانشجویی
9/15/2021 2:25:47 PM | 688
نام و نام خانوادگی: سعید سیفی
رشته تحصیلی: بهداشت و بیماری های طیور                
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن داخلی:  147
پست الکترونیک:    s.seifi@ausmt.ac.ir