عناوین تخلفات
10/4/2021 5:37:46 PM | 350

 • عمومی
 • 1- سرقت
 • 2- ضرب و جرح
 • 3- تهدید
 • 4- جعل
 • 5- کلاهبرداری
 •  
 • آموزشی و اداری
 • 1- تقلب
 • 2- ایراد خسارت
 • 3- خیانت در امانت
 • 4- تغییر هویت در امتحان
 •  
 • سیاسی و امنیتی
 • 1- فعالیت و تبلیغ گروه های غیر قانونی
 • 2- توهین یا اقدام علیه شعارهای اسلامی و دینی
 • 3- ایجاد آشوب در دانشگاه
 • 4- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
 •  
 • اخلاقی
 • 1- پوشش نامناسب
 • 2-مصرف و توزیع هرگونه مواد مخدر
 • 3- انجام اعمال منافی عفت
 • 4- داشتن روابط نامشروع