مدیریت امور دانشجویی
9/15/2021 2:14:13 PM | 560

مدیر امور دانشجویی: آقای علی صفری
شماره تماس: 148
مدیریت امور دانشجويي يكي از فعال ترين حوزه ها در سطح دانشگاه به شمار مي آيد. از آنجا كه هدف اصلي از تاسيس دانشگاهها، آموزش دانشجويان و شكوفايي استعدادهاي افراد جامعه است و انجام اين مهم ارتباط نزديك با نحوه زندگي و فعاليت هاي اجتماعي و معيشتي آنان دارد ، لذا مديريت دانشجويي با فراهم ساختن زمينه مناسب و مساعد براي تامين رفاه دانشجويان كمك موثري درراستاي تحقيق اهداف آموزش عالي كشور بر اساس الگوي برنامه توسعه انجام مي دهد. اين مديريت ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و برنامه ريزي، اداره و هدايت كليه امور دانشجويي دانشگاه از جمله خدمات دانشجويي در اسكان ، تغذيه و رفاه، بهداشت و درمان ، تربيت بدني‌، امور انضباطي و سياست گذاري و ايجاد تمهيدات لازم در اين راستا را در حدود مقرات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزيابي اجراي آنها را بر عهده دارد.
* تدوين و نظارت بر برنامه هاي لازم جهت امور رفاهي دانشجويان و پي گيري آن از طريق مراجع ذيربط
* بررسي و حل مشكلات فردي و اجتماعي دانشجويان و يا راهنمايي و ارجاع آن به بخش هاي مرتبط
* هماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي تابعه با خط و مشي كلي دانشگاه در رابطه با مسائل دانشجويان
* تنظيم خط و مشي اجرايي ادارات تابعه
* نظارت بر حسن جريان امور واحدهاي تابعه
امور خوابگاهها :
يكي از ادارات تابعه مديريت امور دانشجويي مي باشد. اين اداره ضمن اسكان واجدين شرائط جهت آسايش و آرامش دانشجويان فعاليت مي كند كه با توجه به حجم دانشجويان علاقمند به سكونت در خوابگاه و با توجه به محدوديت امكانات موجود در دانشگاه در راستاي تامين مسكن مناسب در طول تحصيل و با توزيع بهينه امكانات در بين دانشجويان ، اقدام مي نمايد.
اهم وظايف اداره امور خوابگاهها :
۱- نظارت بر اجراي دقيق قوانين و مقررات خوابگاهي
۲- نظارت بر عملكرد تاسيسات خوابگاهها
۳- انجام بازديدهاي دوره اي
۴- بروز كردن امكانات خوابگاهها و تجهيز نمودن
۵- نظارت بر پذيرش و اسكان دانشجويان
اداره تغذيه :
يكي از ادارات زير مجموعه مديريت دانشجويي مي باشد. از جمله وظايف و خدمات اين اداره مي توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشجويان ، كاركنان و اساتيد دانشگاه و نظارت بر بهداشت و سلامت غذاي ايشان
۲- تعامل و همكاري با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و جذب يارانه هاي نقدي و غير نقدي
۳- تنظيم برنامه غذايي و تطبيق شرايط موجود
اداره رفاه دانشجويان :
يكي از ادارات تابعه مديريت دانشجويي مي باشد كه اهم وظايف آن انجام خدمات مربوط به برقراري وام هاي تحصيلي عادي و ممتازي ، مسكن و ضروري ، وديعه مسكن و شهريه دانشجويان نوبت دوم و انجام عمليات مربوط به تسويه حساب دانشجويان و معرفي آنها به اداره كل آموزش و جذب اعتبار مربوط به پرداخت كار دانشجويي و ارتباط با بعضي از مراكز خارج از دانشگاه به منظور جذب اعتبار جهت كمك به دانشجويان و امور مربوط به بيمه هاي درماني و حوادث دانشجويان مي باشد.
مركز بهداشت و درمان دانشگاه :
اين اداره با هدف تامين سلامت و بهداشت دانشجويان ايجاد گرديده است. هزينه انجام خدمات آن از اعتبارات عمومي دانشگاه فراهم مي شود.اين اداره با قرارداد با درمانگاه اميرالمومنين (ع) اقدام به ارائه خدمات پزشكي و پرستاري به دانشجويان مي نمايد.
اداره تربيت بدني :
شرح وظايف اداره تربيت بدني :
۱- برنامه ريزي جهت پر كردن اوقات فراغت دانشجويان با ورزش و توسعه و گسترش فعاليتهاي ورزش درون دانشگاهي
۲-  بهبود كيفيت زندگي ، تامين سلامت ، نشاط و ارتقاي اعتماد به نفس و روحيه نظم پذيري دانشجويان