راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی
7/29/2021 7:28:36 PM | 162

1-

راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی (سامانه سجاد):

دانلود
2-

راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی (سامانه فاز 2):

دانلود