راهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلات
7/29/2021 7:22:45 PM | 164

1-

نحوه درخواست دفترچه اقساط:

دانلود
2-

نحوه پرداخت اقساط معوقه و رفع اخطار:

دانلود
3-

نحوه تمدید دفترچه اقساط:

دانلود
4-

نحوه پرداخت نیمسال های خوابگاهی:

دانلود
5-

نحوه درخواست تسویه حساب:

دانلود
6-

راهنمای پرداخت اینترنتی:

دانلود