راهنمای بازپرداخت تسهیلات رفاهی (مربوط به اداره رفاه دانشگاهها)
7/27/2021 3:35:35 PM | 165

1-

نحوه بازپرداخت یک مقطعی:

دانلود
2-

کارشناسان صدور دفترچه اقساط و تسویه حساب:

دانلود
3-

دستورالعمل نحوه ثبت سند جدید:

دانلود
4-

نحوه بازپرداخت پرونده های داریا بیش از یک مقطع تحصیلی:

دانلود
5-

اضافه واریزی و استرداد وجه:

دانلود
6-

راهنمای دفترچه اقساط و تسویه:

دانلود
7-

راهنمای درخواست عدم بضاعت:

دانلود
8-

راهنمای کدهای حذف دفترچه اقساط و تسویه:

دانلود