راهنمای دریافت و بازپرداخت تسهیلات سال ۹۸
7/27/2021 3:02:52 PM | 181

1-

راهنمای دریافت تسهیلات دانشجویان روزانه:

دانلود
2-

راهنمای دریافت تسهیلات دانشجویان شهریه پرداز:

دانلود
3-

راهنمای رفع اشکالات و پاسخ سوالات پرداخت تسهیلات:

دانلود
4-

راهنمای نحوه پرداخت اجاره بهای سرای دانشجویی و رفع اشکالات
پرداخت های سامانه حذف حساب واسط:

دانلود