ضوابط پرداخت وام
7/27/2021 11:41:40 AM | 239

1-

نحوه ثبت نام در پورتال:

دانلود
2-

شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام:

دانلود
3-

انواع وام های دانشجویی:

دانلود
4-

وام تحصیلی:

دانلود
5-

وام ضروری:

دانلود
6-

وام ویژه دکتری:

دانلود
7-

وام ودیعه مسکن متاهلی:

دانلود
8-

وام شهریه:

دانلود
9-

شرایط ضمانت تعداد ضامنین:

دانلود
10-

شرایط ضمانت:

دانلود
11-

شرایط ضمانت مدارک ضامنین:

دانلود
12-

سند تعهد نامه دانشجویی:

دانلود